اساتید

اساتید عمران:

نام خانوادگی اساتید

ماحث تدریسی

استاد مرتضوی

مبحث 9 و 10

استاد افراسیابی

مبحث 9

استاد اره پناهی

مبحث 6 و 2800، 7 ،تحلیل

استاد مهدی زاده

مبحث7،8،مصالح ، بنایی،10و11

استاد حقگو

مبحث10و11و جوش

استاد لالانی

مبحث5،6،9،10،11جوش،12،21،22،7،8،10،11،

استاد میرزایی

مبحث7،5،8،12،21،22

استاد صدیقی

مبحث6،2800،7،8

 

 

 

اساتید معماری:

نام خانوادگی اساتید

ماحث تدریسی

استاد وحیدی

طراحی معماری

استاد لالانی

مبحث 10،11جوش،7،98،9،12،18،20،21

استاد عراقی

مبحث 3،13،14،16،17،12،قانون

استاد قربان نژاد

مبحث 2،3،4،5،8،15،18،19،20،21،22

 

 

 

 

اساتید مکانیک:

نام خانوادگی اساتید

استاد هادی زاده

استاد یوسفی

استاد بغوزیان

 

 

استاد برق:

نام خانوادگی اساتید

استاد عرب صادق

 

 

استاد نقشه برداری:

نام خانوادگی اساتید

استاد هاشمی