اسامی پذیرفته شدگان مؤسسه اندیشه شریف در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 95

ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 95 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر است:

 

 

 

کارنامه برخی از مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 95

 

 

رسول موج بافان علیرضا رهبر
محمود پوری آزما شهرکی
ایمان نصراله نژاد عزت اله سعیدی