اطلاعیه در خصوص انتخاب و معرفی ناظر از سوی سازمان و توافقات صورت گرفته با شهرداری تهران

اطلاعیه در خصوص انتخاب و معرفی ناظر از سوی سازمان و توافقات صورت گرفته با شهرداری تهران

جهتاطلاع مهندسان عضو سازمان و برای جلوگیری از هر گونه انحراف خبری در اطلاع رسانی دقیق و شفاف به اعضا، اطلاعیه ای از سوی هیأت رئیسه سازمان انتشار یافت.

پیرو جلسات متعدد هم اندیشی و مذاکرات انجام شده با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر مبنای حدود اختیارات قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تهران و به منظور بهبود و تسهیل در صدور پروانه ساختمانی در اجرای آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 توافقات ذیل به عمل آمد.

الف) انتخاب و معرفی ناظر:

1-انتخاب و معرفی ناظر جهت صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات و ضوابط همچون گذشته از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام گیرد.

2-جهت تسهیل در انتخاب و معرفی ناظر / ناظران مهلت پاسخ قبول نظارت از سوی مهندس ناظر از 48 ساعت به 36 ساعت کاهش می یابد و حداکثر در 3 مرحله به مهندسان ناظر دارای اولویت در سیستم ارجاع کار ارائه می گردد تا انتخاب و معرفی ناظر جهت صدور پروانه ساختمانی نهایی گردد، در صورت عدم تائید ناظران مذکور، انتخاب ناظر به روش دعوت گروهی انجام می گیرد.

3-ضمن حذف درخواست انتخاب و معرفی ناظر توسط متقاضی پروانه در دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اصلاح سیستم هوشمند درخواست معرفی ناظر / ناظران، بلافاصله پس از پرداخت حق الزحمه نظارت فرآیند تعیین ناظر در محدوده زمانی مذکور در بند 2 از سوی سیستم ارجاع کار، تعیین ناظر انجام گردیده و در سامانه ثبت می گردد.

4-طبقه بندی انتخاب و معرفی نظارت بر اساس اولویت به شرح ذیل انجام می گردد.

1-4- نظارت اشخاص حقیقی تا مساحت 1500 مترمربع بصورت تک ناظر و از مساحت 1500 تا 3500 مترمربع بصورت 4 ناظر و با رعایت گروه بندی ساختمان ها مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

2-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص 3500 تا 5000 مترمربع توسط شرکت های کمتر از 4 گرایش

3-4-  نظارت پروژه با مساحت ناخالص 5000 تا 10000 مترمربع توسط 1 شرکت دارای 4 گرایش

4-4- نظارتپروژه با مساحت ناخالص 10000 تا 30000 مترمربع توسط 2 شرکت دارای 4 گرایش

5-4- نظارت پروژه با مساحت ناخالص بیش از 30000 مترمربع  توسط 4 شرکت دارای 4 گرایش


ب) کنترل نقشه های مرحله دوم در مساحت 2000 مترمربع و بیشتر:

1- به منظورتسریع در کنترل نقشه های مرحله دوم در مهلت تعیین شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری )نتیجه کنترل حداکثر به مدت یک ماه پس از پرداخت عوارض توسط مالک اعلام میگردد و در صورتی که حداکثر پس از 40 روز از پرداخت عوارض در تأیید نقشه ها توسط سازمان اعلامی صورت نگیرد، پرونده به مرحله پیش نویس پروانه ارسال و آخرین نقشه های ارائه شده توسط مهندسان طراح ملاک عمل صدور پروانه قرار می گیرد.


ج) شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:

1- با توجه به اینکه در 3 سال اخیر برای حدود 1500 پرونده با مساحت بیش از 2000 مترمربع با اخذ عوارض صدور شناسنامه فنی و ملکی از سوی شهرداری تهران پروانه صادر گردیده است، مقرر شد شهرداری تهران موضوع را در فرآیند صدور گواهی پایان کار بصورت هوشمند لحاظ نموده، به نحوی که صدور پایان کار منوط به ارائه شناسنامه فنی و ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گردد.

2- در خصوص پرونده هایی که پروانه آنها بدون درج نام سازنده (مجری) صادر گردیده مقرر گردید ظرف یک ماه راهکار اجرایی جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط وزارت راه و شهرسازی به دستگاه های ذیربط (شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) ابلاغ گردد.


د) گزارش شناسایی های ژئوتکنیکی:

1- با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه گزارش شناسایی های ژئوتکنیکی بر اساس مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) مقرر گردید کنترل نهایی گزارش و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قبل از استعلام طراحی سازه اقدام گردد.

2- با توجه به اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر اختصاص حداکثر 20 روز زمان جهت انجام مراحل آزمایش و 7 روز زمان جهت تأیید گزارش توسط سازمان، مقرر گردید حداکثر زمان جهت بررسی و تأیید نهایی 20 روز پس از ثبت برگ تعهد آزمایش و انجام مطالعات صحرایی ژئوتکنیک در سامانه شهرسازی اجرایی گردد در غیر اینصورت پرونده به مرحله پیش نویس پروانه ارسال خواهد شد.

 

ه) انتخاب و معرفی سازندگان (پیمانکاران):

با عنایت به صورتجلسه مورخ 25/11/1394 به منظور فراهم شدن زیرساخت های لازم جهت استقرار سازنده ذیصلاح و ارائه خدمات واقعی، مقرر شد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با همکاری سایر متولیان مربوطه مفاد صورتجلسه را تا تاریخ 1/4/1395 عملیاتی و اجرایی نماید و یا در صورت عدم تحقق این امر مهلت اجرا تا تاریخ 1/7/95 تمدید و با استقرار سیستم جدید ، روش های گذشته در خصوص اخذ تعهد و ترتیبات قبلی منتفی می گردد.


و) پرونده های ارجاعی از تاریخ 9/1/1395:

1- در خصوص ارجاع کار به مهندسین ناظر از تاریخ 9/1/95 از سوی شهرداری و انعقاد قرارداد فی مابین تعدادی از مهندسان حقیقی و حقوقی با متقاضیان صدور پروانه مقرر گردید لیست ارجاعات مذکور با توجه به ثبت تعهد نظارت و صدور شماره سریال فرآیند صدور پروانه در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار گیرد.

2- مطابقبند 16-3-1 شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مقرر شد سهم سازمان از مبلغ حق الزحمه نظارت پرونده های مذکور به حساب سازمان توسط مالکین واریز گردد و با توجه به ابلاغ تعرفه های سال 1395 همکاری لازم در خصوص اعمال تعرفه های جدید برای خدمات نظارت مهندسان انجام پذیرد.

همچنین به منظور پایش و حسن اجرای مفاد صورتجلسه مذکور مقرر گردید طرفین به معرفی نمایندگان تام الاختیار و مطلع خود اقدام نموده و هر پانزده روز یک بار جلسات هماهنگی فی مابین نمایندگان معرفی شده برگزار گردد.

پیرو اطلاعیه های قبلی که از سوی سازمان به منظور صیانت از حقوق کلیه اعضا صادر گردیده است به اطلاع میرساند در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان که از تاریخ 9/1/1395 اقدام به پذیرش نظارت با شیوه جدید ارجاع از سوی شهرداری تهران نموده اند هیأت مدیره سازمان با بررسی کلیه موارد و ضوابط ارجاع کار و با رعایت اصول صلاحیت، ظرفیت و اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی در صف نوبت دریافت کار نظارت تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود و سپس اطلاع رسانی خواهد شد.