فیلم کلاس انلاین قوه قضاییه امور ثبتی

فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-مهندس هاشمی-نقشه برداری -جلسه1-99/2/24-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-امور ثبت -جلسه1-99/2/25-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سوم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-استاد هاشمی2-نقشه برداری-جلسه3-99/2/31-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهارم  کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی2-امور ثبت -99/03/01-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه پنجم  کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر هاشمی3-نقشه برداری-99/03/07-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه ششم  کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی3-پارت 1-امور ثبت -99/03/08-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه ششم کلاس انلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی3-پارت 2-امور ثبت-8-3-99-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هشتم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-پارت 1-امور ثبت -99/03/15-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هشتم کلاس انلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-پارت 2-امور ثبت-15-3-99-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه نهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر هاشمی-نقشه برداری -99/03/21-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-امور ثبت -99/03/22-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه یازدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-امور ثبت -99/03/28-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوازدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 4-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سیزدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر هاشمی-مبحث نقشه برداری- 5-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهاردهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 11-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه پانزدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 18-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه شانزدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 25-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هفدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 1-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هجدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 8-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیستم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-مبحث ثبتی- 29-5-99 اندیشه رسای شریف