کلاس انلاین قوه قضاییه کارخانجات و تاسیسا ت ساختمانی

فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته  کارخانجات-دکتر عرب صادق-4-2-99-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هشتم کلاس آنلاین  برق و ماشین و کارخانجات-مبحث مکانیک 19-2-99-پارت اول- مهندس یوسفی

فیلم جلسه هشتم کلاس آنلاین  برق و ماشین کارخانجات-مبحث مکانیک19-2-99-پارت دوم-مهندس یوسفی

فیلم جلسه نهم کلاس آنلاین رشته کارخانجات-مهندس افضلی-ماشین-20-2-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دهم کلاس آنلاین رشته کارخانجات-دکتر عرب صادق -مبحث برق25-2-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه یازدهم کلاس آنلاین رشته کارخانجات-مهندس یوسفی-پارت1 -26-2-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سیزدهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-1-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهاردهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی -2-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه پانزدهم کلاس آنلاین رشته کارخانجات -مهندس افضلی -3-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه شانزدهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-8-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هفدم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-9-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هجدهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-10-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه نوزدهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-15-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-17-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-22-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-23-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-24-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-29-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-30-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-31-3-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و هشتم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-5-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و نهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-6-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی ام کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-7-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و یکم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-12-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و دوم  کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-13-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و سوم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-14-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی وچهارم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-19-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و پنجم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-20-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و ششم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-21-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و هفتم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد عرب صادق-26-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و هشتم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد یوسفی-27-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و نهم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استاد افضلی-28-4-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهلم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استادعرب صادق-2-5-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه اخر مکانیک کلاس آنلاین رشته  تاسیسات -استاد یوسفی-3-5-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و دوم کلاس آنلاین رشته تاسیسات -استادعرب صادق(تاسیسات)-9-5-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و دوم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استادعرب صادق(کارخانجات)-9-5-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و سوم کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استادعرب صادق(کارخانجات)-23-5-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل وچهارم  کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استادعرب صادق(تاسیسات)-23-5-99- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل وپنجم  کلاس آنلاین رشته  کارخانجات -استادعرب صادق(تاسیسات)-30-5-99- اندیشه رسای شریف