فیلم کلاس آنلاین قوه قضاییه راه وساختمان

فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مبحث ایمنی -مهندس لالانی-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوم کلاس راه و ساختمان-مهندس کریمی.پارت اول -اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوم کلاس راه و ساختمان مهندس کریمی-پارت دوم - اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سوم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-ادامه مبحث ایمنی-مهندس لالانی-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهارم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار-مبحث 4 - اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه پنجم- کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس کریمی-مبحث بارگذاری2 - اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه ششم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث ایمنی3 - اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هفتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار-مبحث 4 -جلسه2- اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه نهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی -مبحث ایمنی-4(اخر) -1-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار -مبحث معماری(3)-2-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه یازدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-م9 -7-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوازدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس کریمی -8-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سیزدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار -مبحث معماری(4)-9-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه پانزدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث 9-15-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه شانزدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار-مبحث معماری(5)-16-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هفدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس کریمی-مبحث بارگذاری-21-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هجدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث( 9)-22-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه نوزدهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار-مبحث معماری(5)اتمام-23-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیستم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس کریمی-مبحث بلرگذاری-28-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث بتن(9)-29-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس فتوحی-مبحث امور پیمان- 30-3-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث9 - 05-04-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس نوبهار-حل تست-6-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(9)-11-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس کریمی-12-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و هشتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی-مبحث(حقوق مهندسی)-13-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه بیست و نهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(9 )-18-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی ام کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر کریمی-مبحث(بارگذاری-اتمام)-19-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و یکم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی-مبحث(قوانین حقوقی)-20-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و دوم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(9 اتمام)-25-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و سوم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی-مبحث(قوانین حقوقی)-27-4-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و چهارم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-1-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و پنجم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی-مبحث(امور پیمان )-2-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و ششم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی-مبحث(قوانین حقوقی)-3-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و هفتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-8-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و هشتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-9-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سی و نهم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی-مبحث(قوانین حقوقی)-10-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهلم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-23-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و یکم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-24-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و دوم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-25-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و سوم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-30-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و چهارم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس لالانی-مبحث(10 )-31-5-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و پنجم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی(حقوقی)-7-6-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و ششم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی(امور پیمان)-7-6-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و هفتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-مهندس کی منش(راهسازی)-15-6-99 اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهل و هشتم کلاس آنلاین رشته راه و ساختمان-دکتر شیبانی(حقوقی-اخر)-18-6-99 اندیشه رسای شریف