دوره های کاربردی - تخصصی مدیریت، برنامه ریزی و قراردادها

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره جامع پيمان ها و تهیه صورت وضعيت با تعدیل همراه با Excel و نرم افزارهای فارسی 40 540,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
امور پيمان ها( نکات حقوقی،مناقصات،آناليز و برآورد قيمت،بخشنامه ها ،پيمان و شرايط عمومی و خصوصي،ادعاها و تاخيرات و ...) 40 390,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: چهارشنبه(21-17)
متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آشنایی با قراردادهای EPC 20 200,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره جامع متره و صورت وضعيت با تعدیل 50 440,000 کد A: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
حقوق املاک و مستغلات 35 260,000 کد A: چهارشنبه (21-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
آموزش کاربردی کنترل پروژه با نرم افزار MSP 30 240,000 کد A: دوشنبه(21-17)
کد B: چهارشنبه (22-14) پنجشنبه و جمعه
(09-20)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آموزش کاربردی کنترل پروژه با نرم افزار Primavera 40 320,000 کد A: یکشنبه و چهارشنبه (21-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
مديريت پروژه بر اساسPMBOK 40 280,000 کد A: شنبه و دوشنبه (21-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
تحليل اقتصادي پروژه با نرم افزار COMFAR 50 440,000 کد A: دوشنبه و سه شنبه (21-17) متعاقبا اعلام خواهد شد