دوره های عادی-حضوری آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران محاسبات
200 6,350,000 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه (22-17)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری طراحی
90 4,200,000 دوشنبه (20-14)دکتر میرزا محمدی متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری اجرا
25 450,000 دوشنبه (16-11)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران نظارت
105 2,950,000 دوشنبه (22-16)پنجشنبه (22-17)و جمعه (14-09)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 معماری نظارت
95 2,590,000 یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه (22-17)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق نظارت
60 1,590,000 پنجشنبه (18.30-14.30)و جمعه (12.30-8.30)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 برق طراحی ونظارت
85 2,390,000 پنجشنبه (18.30-14.30)و جمعه (12.30-8.30)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 نقشه برداری
60 1,700,000 یکشنبه و چهارشنبه(22-17) -صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 عمران اجرا
25 450,000 چهارشنبه (16-11)-صادقیه متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک طراحی و نظارت
60 2,175,000 یکشنبه و سه شنبه (22-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 مکانیک نظارت
40 1,450,000 یکشنبه و سه شنبه (22-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آمادگی آزمون
نظام مهندسی پایه 3 شهرسازی
40 1,500,000 متعاقبا اعلام میگردد متعاقبا اعلام میگردد