برنامه دوره های کاربردی تخصصی صنعت برق (1)

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آموزش نرم افزار Etap مقدماتی 30 450,000 کدA : شنبه (21-17)
کدB : دوشنبه (21-17)
کد C: چهارشنبه و پنج شنبه (21-14) جمعه (21-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آموزش نرم افزار Etap پیشرفته 30 450,000 کدA : یکشنبه (21-17)
کدB : سه شنبه (21-17)
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه (21-12) جمعه (21-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
محاسبات روشنایی با Calculux & Dialux 24 360,000 کدA : شنبه (21-17)
کدB : دوشنبه (21-17)
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه (21-14) جمعه (19-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
سایزینگ کابل 20 280,000 کدA : یکشنبه(21-17)
کدB : چهارشنبه و پنج شنبه (21-15) جمعه (17-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی تابلو های برق LV/MV 30 450,000 کدA : یکشنبه (21-17)
کدB : سه شنبه (21-17)
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه (21-12) جمعه (21-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره جامع تاسیسات الکتریکی 24 360,000 کدA : شنبه (21-17)
کدB : دوشنبه (21-17)
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه (21-14) جمعه (19-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
هماهنگی حفاظتی رله های الکتریکی 30 450,000 کدA : یکشنبه(21-17)
کدB : چهارشنبه و پنج شنبه (21-12) جمعه (21-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
حفاظت کاتدیک 24 360,000 کدA : یکشنبه(21-17)
کدB : چهارشنبه و پنج شنبه (21-14) جمعه (19-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
نرم افزار EPLAN 24 360,000 کدA : شنبه (21-17)
کدB : دوشنبه (21-17)
کدC: چهارشنبه و پنج شنبه (21-14) جمعه (19-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد
DC Charger & UPS Sizing 16 240,000 کدA : یکشنبه(21-17)
کدB : چهارشنبه و پنج شنبه (21-16) جمعه (15-9)
متعاقبا اعلام خواهد شد