آشنایی با انواع عایق های حرارتی، رطوبتی و صوتی

مقدمه: در این مبحث به مطالعه و بررسی و اصول انواع عایقها و نیز طراحی و محاسبات مربوط انتخاب آنها بویژه عایقهای حرارتی پرداخته میشود.
1-انواع عایقها:عایقهای حرارتی ، عایقهای رطوبتی ، عایقهای صوتی  2-عایق های حرارتی:انواع عایقهای حرارتی و مشخصات آنها ، محاسبه و انتخاب عایق برای لوله ها ،  محاسبه و انتخاب عایق برای (مخازن آب گرم ، مبدلهاو...) محاسبه و انتخاب عایق برای کانالهای هوا رسانی(سیستمهای سرمایشی و گرمایشی) 3-مقایسه عایق های حرارتی.