فیلم کلاس انلاین قوه قضاییه معماری داخلی

فیلم جلسه اول کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار(م4)-99/03/08-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار(م4)-99/03/15-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سوم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار-99/03/22-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهارم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار-99/03/29-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه ششم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-مهندس نوبهار-99/04/10-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هفتم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر شیبانی(مشترک با راه و ساختمان)-99/04/20-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هشتم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر شیبانی(مشترک با راه و ساختمان)-99/04/27-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه نهم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر شیبانی(مشترک با راه و ساختمان)-99/05/3-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دهم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی (جزییات)-99/05/7-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه یازدهم کلاس آنلاین رشته امور ثبتی-دکتر سلطانی-امور ثبت -99/03/28-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه دوازدهم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/05/14-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه سیزدهم کلاس آنلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/05/21-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه چهاردهم کلاس انلاین رشته معماری داخلی و تزیینات -دکتر شیبانی-99/6/7-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه پانزدهم کلاس انلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/6/11-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه شانزدهم کلاس انلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/6/12-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هفدهم کلاس انلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/6/15-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه هجدهم کلاس انلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/6/16-اندیشه رسای شریف

فیلم جلسه نوزهم کلاس انلاین رشته معماری داخلی و تزیینات-دکتر میرزا محمدی-99/6/18-اندیشه رسای شریف